Πολιτική Ποιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η εταιρεία ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΚΕ δραστηριοποιείται στις ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΙΕΣ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ. Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και κάθε εργαζομένου είναι η παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών, αλλά και τη σχετική νομοθεσία. 

Στόχος της εταιρίας είναι να διακριθεί μέσα στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο στον οποίον δραστηριοποιείται παρέχοντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε ποιότητα που εξασφαλίζουν στους πελάτες την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους με, τον ποιο αποδοτικό τρόπο, μέσω της   εφαρμογής ανάλυσης διακινδύνευσης σε όλα τα στάδια του συστήματος διαχείρισης,  σε συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας για όλο το προσωπικό της και όσων μπορούν να επηρεαστούν και με σωστή περιβαλλοντική διαχείριση. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο (EΛOT EN ISO 9001) και δεσμεύεται να παρέχει τους πόρους για την καλή λειτουργία του και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μια ανάγκη ανταγωνισμού αλλά και μια απόφαση που εκφράζει την ευαισθητοποίηση της Διοίκησης. 

Η εταιρεία, επίσης αναπτύσσει και εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001, ISO 45001 στις ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΙΕΣ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ Έτσι καθορίζονται οι στόχοι του συστήματος διαχείρισης, οι οποίοι επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση δεσμεύεται να εξασφαλίζει : 

 • Καθιέρωση στόχων και παρακολούθηση αυτών. 
 • Τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των συνεργείων. 
 • Τη στελέχωση της εταιρείας. 
 • Tη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. 
 • Την καλή σχέση με τους προμηθευτές – συνεργάτες και των αποτελεσματικό έλεγχο αυτών. 
 • Το σεβασμό των επιθυμιών των πελατών. 
 • Εκπλήρωση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων. 
 • Το σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
 • Την διασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. 
 • Την ανάληψη συνολικής υπευθυνότητας και υποχρέωσης λογοδοσίας για την πρόληψη των εργατικών τραυματισμών και ασθενειών.

Υποχρέωση κάθε εργαζομένου είναι η διασφάλιση της Ποιότητας, η εφαρμογή των κανόνων για την προστασία του Περιβάλλοντος, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Για το λόγο αυτό, ισχύει η δέσμευση ότι, όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις υπευθυνότητες τους ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης, εργάζονται και ενεργούν με αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες. Διαδικασίες και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

 01-02-2022

Για την ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΚΕ

 

Πολιτική Οδικής Ασφάλειας

Η επιχείρηση ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΚΕ    ασχολείται με ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΙΕΣ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να συμμορφώνεται στο ακέραιο με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και τις κατά περίπτωση απαιτούμενες κανονιστικές διατάξεις, παρέχοντας υπηρεσίες που, αφενός μεν να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, αφετέρου δε να εξασφαλίσει τη μείωση ή/και εξάλειψη των θανάτων και τραυματισμών που προκύπτουν από οδικά ατυχήματα, τα οποία είναι σε θέση ο οργανισμός να επηρεάσει. Για το σκοπό αυτό έχει εφαρμόσει και τηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 και φροντίζει για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Η διοίκηση της εταιρίας με την παρούσα πολιτική οδικής ασφάλειας εξασφαλίζει:

 • Την Αναγνώριση του αντικειμένου και του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της Επιχείρησης, 
 • Την Αναγνώριση των ενδιαφερομένων με την οδική ασφάλεια μερών 
 • Την αναγνώριση, Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων
 • Τον Καθορισμό Παραγόντων Επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια (έκθεσης σε κίνδυνο, ενδιάμεσων και τελικών) με κατάλληλη καθιέρωση ποσοτικοποιημένων στόχων και σχετικών δεικτών παρακολούθησης που τους αντανακλούν
 • Την καθιέρωση Σχεδίων Δράσης (Προγράμματα Βελτίωσης) για την συστηματική μέτρηση, παρακολούθηση ανάλυση και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων επίδοσης Οδικής Ασφάλειας
 • Τη συνεχή & άρτια εκπαίδευση του προσωπικού της 

Η παρούσα Πολιτική του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας και οι σχετικοί σκοποί και στόχοι (ενδιάμεσοι και τελικοί) επαναξιολογούνται και κατά περίπτωση αναθεωρούνται από τη Διοίκηση, τουλάχιστον, κατά την ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.

01-02- 2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΚΕ